Win tickets to see Wales v Austria / Cyfle i ennill tocynnau i weld Cymru yn erbyn Awstria

In partnership with the Football Association of Wales, we are giving away a pair of tickets to the Men’s World Cup Qualification match against Austria at Cardiff City Stadium on Saturday 2nd September 2017 (kick off 7.45pm).

Do you want to be part of the Red Army and cheer on the European Championship heroes?

All you have to do to be in with a chance of winning are these four things:

  • Post a picture of what it means to you to support Wales and LGBT inclusion in the Welsh game
  • Tag FvH and the FAW on one of our social media channels (see below)
  • Use the hashtag #FvHCymru

If you want to make your competition entry stand out then be inventive with your message, strike a pose, make a short video, or use our FvH downloadable resources.

Want to get started right away?

Follow us on our social media channels:

Twitter: @fvhcymru
Facebook: facebook.com/fvhbt
Instagram: @football_v_homophobia

A winner will be picked by the FvH team on 17th May, which is the International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia (#IDAHOT).

Terms & Conditions
This competition is for Wales fans only.
The FvH team will contact the winner directly to arrange ticket allocation through the FAW.
The winner will be awarded a pair of General Admission tickets for the Grandstand.
Closing date is Tuesday 16th May at 5pm.

Mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru, rydyn ni’n rhoi pâr o docynnau i ffwrdd i’r gêm Gymhwyso Cwpan Dynion y Byd yn erbyn Awstria yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar ddydd Sadwrn 2il Medi 2017 (yn cychwyn am 7.45yh).

Ydych chi eisiau bod yn rhan o’r Fyddin Goch ac annog arwyr Pencampwriaeth Ewrop yn eu blaen?

Y cyfan mae’n rhaid ichi ei wneud i gael siawns o ennill yw’r pedwar peth hyn:

  • Postiwch lun o beth mae’n ei olygu i chi i gefnogi Cymru a chynhwysiant LGBT yn y gêm Gymreig
  • Tagiwch FvH a’r FAW ar un o’n sianeli cyfryngau cymdeithasol (gweler isod)
  • Defnyddiwch yr hashnod #FvHCymru

Os ydych chi am amlygu’ch cais yn y gystadleuaeth, yna byddwch yn ddyfeisgar gyda’ch neges, gwnewch osgo, gwnewch fideo byr, neu ddefnyddiwch ein hadnoddauFvH y gellir eu lawrlwytho.

Eisiau cychwyn ar unwaith? Dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol:

Twitter: @fvhcymru
Facebook: facebook.com/fvhbt
Instagram: @football_v_homophobia

Caiff enillydd ei ddewis gan y tîm FvH ar 17eg Mai, sef y Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia (#IDAHOT).

Telerau ac Amodau
Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer cefnogwyr Cymru’n unig.
Bydd y tîm FvH yn cysylltu â’r enillydd yn uniongyrchol i drefnu dyrannu’r tocynnau trwy’r FAW.
Bydd yr enillydd yn cael pâr o docynnau Mynediad Cyffredinol ar gyfer y Prif Safle.
Y dyddiad cau yw dydd Mawrth 16eg Mai am 5yh.